regulamin konkursu czytelniczego

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO LEMONIADA 2021 w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema


Ogłasza się wszem i wobec, że w galaktyce zwanej Drogą Mleczną (kosmiczny GPS: Ramię Oriona, Bąbel Lokalny, gwiazda Słońce, planeta Ziemia) odbędzie się Konkurs ze znajomości dzieła „Niezwyciężony” autorstwa człowieka Stanisława Lema (określanego przez Ziemian jako Wielki Mędrzec i Wielki Pisarz).


1. Organizatorem Konkursu jest Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema (oddział Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie).

2. W Konkursie może wziąć udział każda istota zamieszkująca Wszechświat, która spełni warunki niniejszego Regulaminu. Organizator dopuszcza uczestników z wszechświatów równoległych, lecz nie odpowiada za trudności związane z transportem. Organizator ostrzega (zwłaszcza Damy) przed relatywnie sporym, niestety, wzrostem masy, który towarzyszy podróżom z prędkościami przyświetlnymi – ale i podkreśla, że wtedy czas płynie wolniej, więc uroda pozostaje młodzieńcza!

3. Konkurs składa się z sześciu comiesięcznych etapów (styczeń-czerwiec 2021), podczas których zadanych zostanie w sumie 60 pytań, oraz z etapu VII, który odbędzie się po wakacjach 2021 (patrz podpunkt „c”).

a) Podczas każdego z etapów I-VI trzeba odpowiedzieć na 10 pytań, które zostaną ogłoszone na stronie www.ogroddoswiadczen.pl.

Każdemu pytaniu towarzyszą cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa (uwaga: przy kilku pytaniach prawidłowa jest większa liczba odpowiedzi, ale wystarczy wskazać jedną z nich, by zdobyć maksymalną liczbę punktów).

Odpowiedzi należy przesłać e-mailem na adres ogrod@mim.krakow.pl, zaznaczając numer pytania i wybraną odpowiedź (np. 1-A, 2-B itp.).

W e-mailu z odpowiedziami należy podać imię i nazwisko uczestnika Konkursu oraz nazwę jego miejscowości zamieszkania (np. Katarzyna Jabłońska, Nidzica); poza Polską również nazwę kraju (np. Jan Adam II, Vaduz, Liechtenstein). 

b) Poszczególne serie pytań zostaną ogłoszone – odpowiednio – w pierwszym tygodniu stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja i czerwca 2021. We wszystkich pierwszych sześciu etapach można wziąć udział do 30 czerwca 2021 do godziny 23:59:59. W pierwszych sześciu etapach można korzystać z dowolnych źródeł (np. Internet) i podpowiedzi.

c) Etap VII Konkursu rozpoczyna się w setną rocznicę urodzin Mistrza – w niedzielę 12 września 2021 o godzinie 13:00 na terenie Ogrodu Doświadczeń – i wymaga osobistej obecności uczestników. Otrzymują oni kwestionariusze z dwudziestoma pytaniami. Każdemu pytaniu towarzyszą cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna (przy kilku pytaniach poprawna jest większa liczba odpowiedzi, ale wystarczy wskazać jedną z nich, by zdobyć maksymalną liczbę punktów).

Tym razem trzeba opierać się wyłącznie na własnej wiedzy i pamięci, nie wolno korzystać z żadnych źródeł ani z podszeptów. Etap VII trwa nie dłużej niż trzy kwadranse, (ale kwestionariusze można oddawać wcześniej).

Żeby wziąć udział w etapie VII, trzeba do czwartku 9 września 2021 do godziny 23:59:59 wysłać swoje zgłoszenie na adres ogrod@mim.krakow.pl

d) Bezpośrednio po zakończeniu Etapu VII rozpoczyna się finał Konkursu, który polega na zsumowaniu indywidualnych wyników osiągniętych we wszystkich etapach i ogłoszeniu łącznej punktacji oraz na wręczeniu nagród zwycięzcom. Laureatami Konkursu zostaje tych dziesięciu uczestników, którzy w kolejności zdobyli w sumie najwięcej punktów. Przy równej liczbie punktów wyższą lokatę zajmuje ta osoba, która uczestniczyła w większej liczbie etapów. Jeśli i to nie dałoby rozstrzygnięcia, decydują pytania dodatkowe losowane przez rywali.


e) Tematyka pytań VII etapu Konkursu oraz ewentualnych pytań dodatkowych może dotyczyć faktów z życia i twórczości Stanisława Lema nie związanych z dziełem „Niezwyciężony”.

Wiele źródłowych informacji znaleźć można na internetowej stronie Mistrza (lem.pl), zwłaszcza w Lemopedii, a także w książce Stanisława Beresia „Tako rzecze Lem”.


f) Informacje o uczestnikach Konkursu (tylko imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz liczba zdobytych punktów) będą sukcesywnie zamieszczane na internetowej stronie Ogrodu www.ogroddoswiadczen.pl.

 
g) Prawidłowe odpowiedzi na 60 konkursowych comiesięcznych pytań zostaną zamieszczone na internetowej stronie Ogrodu w lipcu 2021


4. Zasady punktacji:


a) za trafną odpowiedź na każde pytanie (etapy I-VI) uczestnik dostaje dwa punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus jeden punkt


b) do tak zdobytych punktów dolicza się 10% premii pod warunkiem, że odpowiedzi na pytania styczniowe zostaną przysłane w styczniu, odpowiedzi na pytania lutowe - w lutym itd.


c) za trafną odpowiedź w etapie VII dostaje się cztery punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus dwa punkty.

 
5. Podstawą konkursowych odpowiedzi jest treść książki „Niezwyciężony” wydanej w 2008 roku w kolekcji "Gazety Wyborczej".


6. Wszelkie kwestie nie wymienione w Regulaminie podlegają ziemskim zasadom dobrego obyczaju.

 
7. Nad przebiegiem Konkursu czuwa (oraz spory i wątpliwości rozstrzyga) dwuosobowe jury: Krystian Gardian – teolog i historyk, przedstawiciel Ogrodu Doświadczeń, oraz Rafał Sworst, fizyk – kierownik Ogrodu Doświadczeń. Jury kieruje się niniejszym Regulaminem oraz zdrowym rozsądkiem.


8. Nagrody

Pierwsza nagroda w Konkursie to komplet dzieł Mistrza (33 tomy) ufundowany przez jego syna pana Tomasza Lema. Zwycięzca otrzymuje również odlaną z metalu statuetkę przechodnią, czyli strasznie ciężką (złoto?) butelkę Lemoniady, ufundowaną przez wydawnictwo "Prószyński Media". Kto wygra trzy konkursy czytelnicze (niekoniecznie pod rząd!), ten dostanie statuetkę na zawsze.


Pozostałe nagrody (miejsca 2-10):

- teleskop, przykładowy model: Teleskop Sky-Watcher Synta R-90/900 AZ-3,

- lornetka, przykładowy model: Nikon Aculon 10x50 (A211),

- cenne książki i wielkie czekolady z laskowymi orzechami.


9. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie Lemoniada jest udzielenie zgody na publikację danych osobowych według załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.


10. Ochrona danych osobowych (informacja):

1) Administratorem danych jest Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie (MIM), ul. Św. Wawrzyńca 15,31-060 Kraków.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):

· e-mail: iod@mimk.com.pl

· listownie na adres: 31-060 Kraków ul. Św. Wawrzyńca 15

3) Twoje dane osobowe w tym w formie materiału foto – filmowego zbierane są przez Muzeum w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych działalności statutowej Muzeum oraz dla potrzeb archiwalnych Muzeum. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą:

· podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;

· osoby upoważnione przez Administratora danych;

· podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;

5) Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7) Pamiętaj, że masz prawo do:

·  dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt                         z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);

·  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


11. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

d. Akceptacja regulaminu w sposób wskazany powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku zwiedzającego w formie materiału foto-filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez Muzeum zdjęć z wizerunkiem zwiedzającego. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych Muzeum. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem zwiedzającego wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych Muzeum.

e. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ogrodu doświadczeń im. Stanisława Lema pod numerem telefonu: +48 515 411 423Załącznik nr 1. do Regulaminu konkursu Lemoniada 2021