regulamin konkursu czytelniczego

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO LEMONIADA 2019 w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema

Ogłasza się wszem i wobec, że w galaktyce zwanej Drogą Mleczną (kosmiczny GPS: Ramię Oriona, Bąbel Lokalny, gwiazda Słońce, planeta Ziemia) odbędzie się Konkurs ze znajomości dzieła „Fiasko” autorstwa człowieka Stanisława Lema (określanego przez Ziemian jako Mędrzec i Wielki Pisarz).

1. Organizatorem Konkursu jest Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema (oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej).


2. W Konkursie może wziąć udział każda istota zamieszkująca Wszechświat, która spełni warunki niniejszego Regulaminu. Organizator dopuszcza uczestników z wszechświatów równoległych, lecz nie odpowiada za trudności związane z transportem. Organizator ostrzega (zwłaszcza Damy) przed relatywnie sporym, niestety, wzrostem masy, który towarzyszy podróżom z prędkościami przyświetlnymi.


3. Konkurs składa się z sześciu comiesięcznych etapów (styczeń-czerwiec 2019), podczas których zadanych zostanie w sumie 60 pytań, oraz z etapu VII, który odbędzie się po wakacjach (patrz podpunkt „c”).
a) Podczas każdego z etapów I-VI trzeba odpowiedzieć na 10 pytań, które zostaną ogłoszone na stronie www.ogroddoswiadczen.pl.
Każdemu pytaniu towarzyszą cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa (w kilku pytaniach właściwa jest większa ilość odpowiedzi, ale wystarczy wskazać jedną z nich, by zdobyć maksymalną liczbę punktów).
Odpowiedzi należy przesłać e-mailem na adres ogrod@mim.krakow.pl, zaznaczając numer pytania i wybraną odpowiedź (np. 1-A, 2-B itp.).
W e-mailu z odpowiedziami należy podać imię i nazwisko uczestnika Konkursu oraz nazwę jego miejscowości zamieszkania (np. Katarzyna Jabłońska, Nidzica); poza Polską również nazwę kraju (np. Jan Adam II, Vaduz, Liechtenstein).
b) Pierwsza - styczniowa - seria pytań zostanie ogłoszona przed Bożym Narodzeniem '2019. Następne serie pytań zostaną ogłoszone – odpowiednio – w pierwszym tygodniu stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja i czerwca 2019. We wszystkich pierwszych sześciu etapach można wziąć udział do 30 czerwca 2019 do godziny 23:59:59. W pierwszych sześciu etapach można korzystać z dowolnych źródeł i podpowiedzi.

c) Etap VII Konkursu rozpoczyna się w niedzielę 15 września 2019 o godzinie 13:00 na terenie Ogrodu Doświadczeń i wymaga osobistej obecności uczestników. Otrzymują oni kwestionariusze z dwudziestoma pytaniami. Każdemu pytaniu towarzyszą cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa. Trzeba opierać się wyłącznie na własnej wiedzy i pamięci, nie wolno korzystać z żadnych źródeł ani z podpowiedzi. Etap VII trwa nie dłużej niż pół godziny (ale kwestionariusze można oddawać wcześniej).
Żeby wziąć udział w etapie VII, trzeba do czwartku 12 września 2019 do godziny 23:59:59 wysłać swoje zgłoszenie na adres ogrod@mim.krakow.pl

 d) Bezpośrednio po zakończeniu Etapu VII rozpoczyna się finał Konkursu, który polega na zsumowaniu indywidualnych wyników osiągniętych we wszystkich etapach i ogłoszeniu łącznej punktacji oraz na wręczeniu nagród zwycięzcom. Laureatami Konkursu zostaje tych dziesięciu uczestników, którzy w kolejności zdobyli w sumie najwięcej punktów. Przy równej liczbie punktów wyższą lokatę zajmuje ta osoba, która uczestniczyła w większej liczbie etapów. Jeśli i to nie dałoby rozstrzygnięcia, decydują pytania dodatkowe losowane przez rywali.
e) Tematyka pytań VII etapu Konkursu oraz ewentualnych pytań dodatkowych może (nie musi) dotyczyć faktów z życia i twórczości Stanisława Lema nie związanych z dziełem „Fiasko”.
Wiele źródłowych informacji znaleźć można na internetowej stronie Mistrza (lem.pl), zwłaszcza w Lemopedii, a także w książce Stanisława Beresia „Tako rzecze Lem”.
f) Informacje o uczestnikach Konkursu (tylko imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz liczba zdobytych punktów) zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ogroddoswiadczen.pl.
g) Prawidłowe odpowiedzi na 60 konkursowych comiesięcznych pytań zostaną zamieszczone na internetowej stronie Ogrodu w lipcu 2019


4. Zasady punktacji: 
a) za trafną odpowiedź na każde pytanie (etapy I-VI) uczestnik dostaje dwa punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus jeden punkt
b) do tak zdobytych punktów dolicza się 10% premii pod warunkiem, że odpowiedzi na pytania styczniowe zostaną przysłane w styczniu, odpowiedzi na pytania lutowe - w lutym itd.
c) za trafną odpowiedź w etapie VII dostaje się cztery punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus dwa punkty.

 
5. Podstawą konkursowych odpowiedzi jest treść książki „Fiasko” wydanej w 2010 roku w kolekcji "Gazety Wyborczej".


6. Wszelkie kwestie nie wymienione w Regulaminie podlegają ziemskim zasadom dobrego obyczaju.


7. Nad przebiegiem Konkursu czuwa (oraz spory i wątpliwości rozstrzyga) trzyosobowe jury: Stanisław Remuszko – dziennikarz, pasjonat twórczości Stanisława Lema, Krystian Gardian – teolog i historyk, przedstawiciel Ogrodu Doświadczeń, Rafał Sworst, fizyk – kierownik Ogrodu Doświadczeń. Jury kieruje się niniejszym Regulaminem oraz zdrowym rozsądkiem.


8. Nagrody
Pierwsza nagroda w Konkursie to komplet dzieł Mistrza (33 tomy) ufundowany przez Pana Tomasza Lema. Zwycięzca otrzymuje również odlaną z metalu statuetkę przechodnią, czyli strasznie ciężką (złoto?) butelkę Lemoniady, ufundowaną przez wydawnictwo "Prószyński Media". Kto wygra trzy konkursy czytelnicze (niekoniecznie pod rząd!), ten dostanie statuetkę na zawsze.

Pozostałe nagrody (miejsca 2-10):
- teleskop, przykładowy model: Teleskop Sky-Watcher Synta R-90/900 AZ-3,
- lornetka, przykładowy model: Nikon Aculon 10x50 (A211),
- cenne książki i wielkie czekolady z laskowymi orzechami.


9. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie Lemoniada jest udzielenie zgody na publikację danych osobowych według załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.


10. Ochrona danych osobowych (informacja):
1) Administratorem danych jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), ul. Św. Wawrzyńca 15,31-060 Kraków.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
- e-mail: iod@mimk.com.pl
- listownie na adres: 31-060 Kraków ul. Św. Wawrzyńca 15
3) Twoje dane osobowe w tym w formie materiału foto – filmowego zbierane są przez Muzeum w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych działalności statutowej Muzeum oraz dla potrzeb archiwalnych Muzeum. 
4) Odbiorcami danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
- osoby upoważnione przez Administratora danych;
- podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
5) Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7) Pamiętaj, że masz prawo do:
- dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


11. Postanowienia końcowe
a. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

b. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.

c. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

d. Akceptacja regulaminu w sposób wskazany powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku zwiedzającego w formie materiału foto -filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez Muzeum zdjęć z wizerunkiem zwiedzającego. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych Muzeum. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem zwiedzającego wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych Muzeum.

e. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ogrodu doświadczeń im. Stanisława Lema pod numerem telefonu: +48 12 428 66 00 wew. 651