Projekty realizowane przez Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.
Sound of Changes
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Second Chance