OCHRONA DANYCH

OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO
 
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 RODO

Muzeum Inżynierii Miejskiej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, realizując zasady podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych informuje, że:

DANE PODMIOTU
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest:
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM) 31-060 Kraków ul. św. Wawrzyńca 15

KONTAKT
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych
adres email: iod[at]mimk.com.pl
adres pocztowy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków
 
CELE
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe głównie w celu:
a) zawarcia umowy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. b RODO) na podstawie akceptacji regulaminów usług w związku z:
 • usługą Newsletter MIM;
 • rezerwacją biletów;
 • sprzedażą internetową;
b) prowadzenia działalności kulturalnej (zgodnie z art.6 ust.1 lit. f RODO) na podstawie przepisów prawa wynikających z Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 862, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 720), w celach:
 • edukacyjnych;
 • promocyjnych – zdjęcia i filmy;
c) prowadzenia monitoringu wizyjnego (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i e RODO)

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), oraz w związku z wykonywaniem przez administratora zadań statutowych realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust.1 lit. e RODO) statut Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie nadany UCHWAŁA NR CXI/2920/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r.
d) kontaktem z interesantami (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celu prowadzenia:
 • rekrutacji;
 • korespondencji;

na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą.

ODBIORCY 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 • osoby upoważnione przez Administratora;
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
PRZEKAZYWANIE
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

CZAS PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • w związku z usługą Newsletter MIM – przez okres trwania usługi;
 • w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni;
 • w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy – przez czas trwania umowy, a następnie zgodnie z prawem wynikającym z obowiązku przechowywania i archiwizacji;
 • w związku z prowadzeniem rezerwacji przez okres 6 lat;
 • w związku z innymi celami wynikającymi z zadań statutowych MIM – przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
PRAWO
Każdy ma prawo
 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu (art. 15, 16, 17 i 18 oraz 20 i 21RODO). W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi powyżej;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.


ZGODA
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych ma charakter dobrowolny, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub między stronami zawarta jest umowa.


AUTOMATYCZNE DECYZJE
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.