Konkurs Księżycowy - fotograficzny

Wprawdzie tegoroczna konkursowa książka opisuje wysiłki zmierzające do zapewnienia pokoju na Ziemi, lecz przecież niemal wszystko dzieje się na Księżycu. Dlatego konkurs towarzyszący będzie Księżycowy – w znaczeniu jak najbardziej dosłownym.

Trzeba mianowicie sfotografować Księżyc. Nie namalować, nie opisać, nie wydrukować w 3D, tylko zrobić zdjęcie. Technika fotografowania – dowolna, obróbka w fotoszopie i podobnych aplikacjach – wykluczona. Jedna osoba może przysłać co najwyżej trzy prace. Temat mejla: „Konkurs Księżycowy”, adres: ogrod[at]mim.krakow.pl, termin: do 20 sierpnia 2018.

Z wyjątkiem obróbki/przeróbki/podróbki elektronicznej, uczestnikom zabawy zostawiamy absolutnie wolną rękę, łącznie z użyciem teleskopów czy lornetek. Księżyc na konkursowym zdjęciu może być pierwszoplanowym samotnym głównym bohaterem, ale może też mieć dowolne towarzystwo/tło. Może być przedstawiony niczym Ikar ze słynnego obrazu Piotra Bruegla (wpisz w google). Może być w blasku Słońca, może być zaćmiony, może świecić szarą poświatą. Kompozycja może być wesoła i śmieszna albo posępna i melancholijna, co tam autorowi podchodzi. Może być cienki sierp i pyzata gęba, może być fotografowany nocą i za dnia, może prześwitywać przez las i odbijać się w wodzie. Warto w tym kontekście pamiętać o całkowitym zaćmieniu Księżyca 27 lipca! Nagrody w konkursie to dwie lornetki. Życzymy ciekawych pomysłów!


Zgłoszenie uczestnictwa powinno zawierać co najmniej następujące dane:
imię i nazwisko uczestnika (a w przypadku osoby niepełnoletniej również imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego), telefon kontaktowy i adres e-mail.


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Konkurs Księżycowy”
 
1. Postanowienia  ogólne
 1. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej piękno Księżyca.
 2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków,  wpisane do rejestru samorządowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Kraków pod numerem 20, NIP 676-207-20-18 (zwane dalej „Muzeum” lub „Organizatorem”)
2. Cele konkursu
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii
3. Uczestnicy konkursu
 1. W konkursie może brać udział każda zainteresowana osoba bez względu na wiek, która zajmuje się fotografią amatorsko. Nadesłane prace mogą być wykonywane dowolnymi technikami i sprzętem fotograficznym.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Inżynierii Miejskiej, Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema oraz członkowie jury.
4. Zasady udziału w konkursie
 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może przesłać listownie lub elektronicznie na adres: ogrod[at]mim.krakow.pl bądź przynieść osobiście pojedyncze fotografie lub cykl fotografii, nieprzekraczający 3 fotografii.
 3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
 4. Fotografie wysyłane pocztą, należy dostarczyć w formacie co najmniej 13x18cm. Fotografie w przypadku drukowania w warunkach domowych muszą być wydrukowane na papierze fotograficznym.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa powinno zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko uczestnika (a w przypadku osoby niepełnoletniej również imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego), telefon kontaktowy i adres e-mail.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie przez uczestnika lub jego rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)  pisemnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. Prace bez dołączonego oświadczenia nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone.
5. Miejsce i termin nadsyłania prac
a. Fotografie należy wysłać drogą elektroniczną na adres: ogrod@mim.krakow.pl  albo dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, Aleja Pokoju 68, 31-580 Kraków z dopiskiem KONKURS Księżycowy.
b. Każe zdjęcie biorące udział w konkursie musi być opisane w następujący sposób:
- imię i nazwisko autora zdjęcia,
- nazwa zdjęcia,
- wiek autora, w przypadku osób niepełnoletnich nazwisko opiekuna prowadzącego,
- adres korespondencyjny, adres e-mail, tel. kontaktowy,
c. Termin składania prac upływa z dniem 20 sierpnia 2018 r. Liczy się data dotarcia przesyłki. Przesyłki doręczone po ww. terminie zostaną zwrócone.
d. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac oraz opóźnienia operatora pocztowego.

6. Jury
a. Prace, spełniające wymagania określone w  pkt 3-5 będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, które wyłoni laureatów.
b. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje prawo odwołania się od niej.

7. Nagrody i wyróżnienia
a. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody dla laureatów najciekawszych prac.
- I nagroda: lornetka Nikon,
- wyróżnienie: lornetka Yukon.
b. kryteria oceny:
Jury dokona oceny złożonych prac pod względem:
- kompozycji zdjęcia
- oryginalnego ujęcia tematu/motywu przewodniego konkursu
c. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród  pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

8. Prawa autorskie
1) Warunkiem wydania nagrody jest udzielenie Muzeum przez autorów zwycięskich prac niewyłącznej nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony do korzystania z fotografii (dalej „utwór”) w drodze podpisania w dniu wydania nagrody odrębnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2) Niepodpisanie oświadczenia i nie udzielenie licencji skutkuje niewydaniem nagrody.
3) Udzielenie licencji następuje bez dodatkowego wynagrodzenia.
4) Uczestnik oświadcza, że utwór nie narusza praw osób trzecich i jest wolny od obciążeń jakimikolwiek prawami tych osób. W przypadku gdy osoba trzecia zwróci się wobec Muzeum z roszczeniem związanym z naruszeniem jej praw, uczestnik zobowiązany będzie przedmiotowe roszczenie zaspokoić i zastąpić Muzeum w toku ewentualnych postępowań sądowych
5) Postanowienia dotyczące treści licencji na korzystanie z utworu ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji utworu:
a) Utwór stanowiący przedmiot niniejszego Konkursu podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
b) Muzeum nabywa licencję do korzystania z utworu stanowiącego przedmiot niniejszego Konkursu bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
c) Uczestnik Konkursu udziela Muzeum z chwilą wydania nagrody niewyłącznej nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
- użytkowania utworu na własny użytek;
- utrwalania utworu na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
- zwielokrotniania utworu dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- wprowadzania utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
- wyświetlania i publiczne odtwarzanie utworu;
- nadawania utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
- nadawania za pośrednictwem satelity;
- reemisji;
- wymiany nośników, na których utwór utrwalono;
- wykorzystania w utworach multimedialnych;
- wykorzystywania utworu do celów promocyjnych i reklamy;
- obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono utwór;
- publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym;
6) Nagroda w konkursie obejmuje nabycie przez Muzeum licencji do korzystania z utworu na polach eksploatacji wskazanych powyżej. Twórcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Uczestnik Konkursu przenosi na Muzeum własność wszystkich egzemplarzy utworu i nośników, na których utwór utrwalono.

9. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
 3. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ogrodu doświadczeń im. Stanisława Lema pod numerem telefonu: +48 12 428 66 00 wew. 653