konkurs czytelniczy - pytania

Autorem pytań jest Pan Stanisław Remuszko.


POPRAWNE ODPOWIEDZI 


ETAP I

01. Ile polskich wydań miał „Niezwyciężony”?

A. mniej niż 10                      B. 10              

C. więcej niż 10                     D. nie wiadomo

 

02. Po czym chmura rozpoznawała przeciwnika?

A. Po wyglądzie                     B. Po ruchu               

C. Po miejscu pobytu             D. Po myśleniu

 

03. Około ilu ludzi liczyła załoga „Niezwyciężonego” przed wylądowaniem na „Regis III”?

A. sześćdziesięciu                  B. siedemdziesięciu

C. osiemdziesięciu                 D. dziewięćdziesięciu

 

04. Jakie remedium zaaplikował Horpach roztrzęsionemu Rohanowi?

A. prysznic                            B. szklankę zimnej wody

C. łyk koniaku                       D. przebieżkę            

 

05. Ile czasu minęło od zaginięcia „Kondora” do wylądowania „Niezwyciężonego” na Regis III?

A. kilka miesięcy                   B. około roku

C. kilka lat                            D. nie wiadomo

 

06. „Podłużne światełka kontroli balistycznej” ukazywały się z jakim pośpiechem?

A. gorączkowym                    B. chaotycznym

C. ekstatycznym                    D. hektycznym

 

07. Która książka Stanisława Lema ma nieco inny tytuł?

A. Pokój na ziemi                    B. Cyberiada

C. Golem XVI                         D. Głos pana
 

08. Jaki kolor miało niebo widziane z powierzchni „Regis III”?

A. zielonkawy                        B. żółty

C. fioletowy                           D. czerwony

 

09. Jak długo (przynajmniej) służył Rohan pod Horpachem?

A. Kilka miesięcy                   B. Około roku

C. Wiele lat                         D. Nie wiadomo dokładnie

 

10. Przy rozsądnym założeniu stałego przeciążenia ziemskiego podczas hamowania, z jaką prędkością „przyświetlną” leciał „Niezwyciężony” ku „Regis III”?

A. 0,9 c                       B. 0,5 c                       C. 0,1 c                       D. 0,03 c                ETAP II

11. Co nie przedostaje się przez pole siłowe? 

A. Wiatr                               B. Pole magnetyczne

C. Garść piasku                    D. Garść pereł12. Za pomocą którego swojego organu obudzili się członkowie załogi „Niezwyciężonego”?

A. Skóry                              B. Płuc

C. Kości                               D. Serca13. Jaką średnicę (mniej więcej) miała „Regis III”?

A. 6 000 km                        B. 9 000 km

C. 12 000 km                      D. 15 000km14. Której książki nie napisał Stanisław Lem?

A. Astronauci                      B. Obłok Magellana

C. Mrugnięcie                      D. Widowisko15. Co to jest perymetr?

A. Zasięg                            B. Krotność metra

C. Mały peryskop                 D. Stężenie substancjiDecyzją Jury pytanie numer 16 zostało usunięte ze względu na brak poprawnej odpowiedzi w punktach A, B, C, D.
Aby jedna z odpowiedzi była poprawna, pytanie powinno brzmieć: "O ile punktów procentowych mniej tlenu było w atmosferze „Regis III” w porównaniu z atmosferą ziemską?"


17. Jak długo, podług ziemskiej rachuby czasu, planeta Lyran tkwiła wewnątrz pożaru Nowej?

A. wiek                               B. dziesięć wieków

C. sto wieków                      D. tysiąc wieków18. Jak nazywał się Główny Geolog?

A. Nowak                            B. Golonko


C. Wischnieski                     D. Nowik19. Jaka kolor/odcień miał dzień na „Regis III”?

A. Bezbarwny                      B. Czerwonawy


C. Fioletowawy                    D. Zielonkawy20. Co zrobiono ze złapaną rybą?

A. Pokrojono                       B. Włożono do akwarium


C. Zamrożono na kość         D. Usmażono i zjedzono          


ETAP III     21. Co oznacza termin „nekrosfera”? 

A. Powłokę nieżywej kuli              B. Sztukę pisania nekrologów


C. Martwy odpowiednik biosfery   D. Metalowe miasto


22. Z którym ziemskim krajem kojarzył się widok odnalezionego „Kondora”? 

A. z Rosją                                   B. z USA


C. z Japonią                                D. z Włochami


23. Jak nazywał się dowódca „Kondora”? 

A. Helen                                     B. Kazinski


C. Tressor                                   D. Lemin


24. Jak nazywał się bosman? 

A. Blank                                     B. Terner


C. Sidlo                                      D. Posampas


25. Kiedy „Cyklop” wdał się w bój? 

A. Rankiem                                B. W południe


C. Wieczorem                             D. Późną nocą


26. Kto jest autorem książki „Zagłada i gwiazdy”?

A. Agnieszka Gajewska               B. Gajowy Marucha


B. Lech Keller                            D. Wojciech Orliński


27. Po czym Rohan rozpoznał nieboszczyka Bennigsena? 

A. Po kombinezonie                   B. Po okularach


C. Po medalionie                       D. Po paznokciach


28. Czyjego Weyra przywłaszczył sobie Rohan? 

A. Jarga                                   B. Jazona


C. Sarnera                               D. Nie wiadomo


29. Na ile godzin miał starczyć zapas tlenu, który zabrał ze sobą Rohan wyruszający na poszukiwanie zaginionych ludzi? 

A. Na 12                                  B. Na 18C. Na 24                                  D. Na 30 


30. Symetrię której figury geometrycznej miały „owady” zbijające się w „chmurę”? 

A. Koła                                    B. TrójkątaC. Kwadratu                            D. Pszczelego sześcioką


ETAP IV

31. W jakim kierunku wiały stałe wiatry w okolicy odnalezionego „Kondora”? 

A. z zachodu na wschód            B. ze wschodu na zachód   C. z północy na południe           D. z południa na północ


32. Kto był wyższy? 

A. astrogator od nawigatora      B. Nawigator od astrogatoraC. Byli równi wzrostem             D. Nie wiadomo


33. Jak daleko była planeta Lyran od „Regis III”?  

A. Dwa parseki                        B. Trzy parsekiC. Cztery parseki                     D. Pięć parseków


34. Jak głęboka była tektoniczna szczelina, która przeszkodziła ekipie Rohana w badaniu „miasta”? 

A. 50 metrów                          B. 100 metrówC. 150 metrów                        D. Nie wiadomo


35. O czym marzył Rohan? 

A. Żeby podowodzić „Niezwyciężonym”


B. Żeby podowodzić „Kondorem”


C. Żeby Horpach skisł


D. Żeby móc latać jak ptak


36. Około ilu razy mniejszą objętość od Ziemi miała „Regis III”? 

A. 8 razy                                  B. 13 razy


C. 18 razy                                D. 23 razy 


37. Ile kilometrów dzieliło „Niezwyciężonego” od „Cyklopa”, gdy chmura unieszkodliwiła „Cyklopa”? 

A. 40                                       B. 60


C. 80                                       D. 100


38. Ile planet (przynajmniej) krążyło wokół dzety Liry, zanim zmieniła się ona w Nową? 

A. 5                                        B. 6C. 7                                        D. 8


39. Rohan wszedł superkopterem na okołoplanetarną orbitę w systemie słonecznym której gwiazdy Lutni? 

A. alfy                                    B. bety


C. gammy                              D. delty


40. Która maszyna miała większą masę?

A. „Cyklop”                            B. superkopter  C. Miały identyczne masy        D. Nie wiadomo


ETAP V

41. Ile razy „Niezwyciężony” był cięższy od rakiety „Saturn V”, którą Neil Armstrong
poleciał na Księżyc?

A. 3                                       B. 6


C. 9                                       D. 12

42. W którym języku – według Lemopedii – ukazało się najwięcej egzemplarzy dzieł
Stanisława Lema?

A. angielskim                         B. niemieckim


C. polskim                             D. rosyjskim

43. Na ile kilometrów zdefektowany „Cyklop” zbliżył się do „Niezwyciężonego’'?

A. 10 lub mniej                      B. 10-20


C. 20-30                                D. 30-40

44. Która książka Stanisława Lema ma nieco inny tytuł?

A. Pamiętniki gwiazdowe         B. Kongres futurystyczny


C. Summa Technologiae          D. Bajki robotów

45. Jak na drugie imię miał Stanisław Lem?

A. Nie miał drugiego imienia    B. Samuel


C. Brunon                              D. Herman

46. Jakie miary dużych odległości występują w opisach „Regis III”?

A.kilometry                            B. mile


C. wiorsty                              D. parseki

47. Stanisław Lem jest autorem około 40 książek. Ile ich wydań – w sumie – ukazało się w Polsce i za granicą?

A. mniej niż 500                     B. 500-1000


C. 1000-1500                         D. więcej niż 1500


48. Po czym Rohan rozpoznał nieboszczyka Regnara?

A. Po torbie                            B. Po monogramie


C. Po histogramie                   D. Po butach

49. Ile kobiet było w załodze „Niezwyciężonego”?

A. Trzy                                  B. Dwie


C. Jedna                               D. Ani jednej

50. Która powieść Stanisława Lema uchodzi za najsłynniejszą?

A. Astronauci                        B. Bajki robotów


C. Solaris                             D. Niezwyciężony


ETAP VI

51. Komu Stanisław Lem udzielił prawie godzinnego telewizyjnego wywiadu dostępnego na
youtube?

A. Krzysztofowi Zanussiemu   B. Stanisławowi Remuszce


C. Grzegorzowi Braunowi       D. Tadeuszowi Sznukowi

52. Ile nóg ma „Niezwyciężony” na okładce wydawnictwa Massachusetts Institute of
Technology?

A. trzy                                  B. cztery


C. pięć                                 D. sześć

53. Jaki był naturalny poziom radioaktywności na „Regis III”?

A. Niższy od ziemskiego        B. Wyższy od ziemskiego


C. Równy ziemskiemu           D. Nie wiadomo

54. Ile lat Horpach przebywał zawodowo w kosmosie?

A. 11                                   B. 16


C. 23                                   D. 28

55. Która książka była tematem pierwszej Lemoniady?

A. Solaris                             B. Cyberiada


C. Bajki robotów                   D. Powrót z gwiazd

56. Jaki kolor miał alkoholowy trunek, którym najczęściej raczył się Stanisław
Lem?

A. Czerwony                        B. Fioletowy


C. Zielony                            D. Żółty

57. Jaką konsystencję mają sepulki?

A. ciecz                               B. ciało stałe


C. gaz                                 D. nie wiadomo

58. Zadanie fizyczne: około ilu ergów jest potrzebne do podgrzania Bałtyku od 0 do 100 stopni
Celsjusza?

A. 10^30                             B. 10^40


C. 10^50                             D. 10^60

59. W którym mieście w Alei Sław stoi popiersie Stanisława Lema?
A. w Białymstoku                  B. w Krakowie


C. w Poznaniu                       D. w Kielcach

60. Kiedy „Niezwyciężony” unicestwił „Cyklopa”?
A. O zmierzchu                     B. Około północy


C. Przed świtem                    D. Około południa